Privacy beleid


1.    WIE?
Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke “WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN”1, met uitbatingszetels te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9 en 1082 Brussel, Josse Goffinlaan 158 met als contactpersoon voor de verwerking: info@wvlaw.be

2.    WELKE GEGEVENS?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt: “Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”
 

3.    WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?
Een advocaat treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger in rechte of voor andere doeleinden, en zal voor de goede uitvoering van het beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig hebben. In de interactie met overheden, deurwaarders, actoren van justitie, is het eventueel mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt.
De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim.
 

4.    DUUR VAN DE VERWERKING
WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van  de opdrachten die haar worden toevertrouwd. Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op juridische dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers. WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN is gebonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen.

5.    VEILIGHEIDSMAATREGELEN
WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren, meer bepaald KLEOS van Wolters Kluwer, die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001). (Artikels 24 en 28 GDPR) 

6.    RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

6.1.  Recht van kennisname van uw gegevens en van het gebruik ervan
U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN van uw persoonsgegevens maakt.

6.2.  Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN. Daarnaast hebt u steeds het recht om WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.3.  Recht van verzet
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.4.  Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.5.  Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6.  Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@wvlaw.be, per post naar Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten, Broederminstraat 9 te 2018 Antwerpen of Josse Goffinlaan 158 te 1082 Brussel, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

6.7.  Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.8.  Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be; Dit laat een procedure voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7.    NIEUWSBRIEVEN
WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN neemt zijn rol als juridisch adviseur ernstig en wenst zijn cliënten graag proactief te informeren omtrent belangrijke wijzigingen in de wetgeving of trends in de rechtspraak, die mogelijks voor de cliënt gevolgen kunnen hebben. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verzoekt WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN elke cliënt om een voorafgaande toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven. Bij elke vorm van informatieve communicatie zal WAETERINCKX VANSTEENKISTE ADVOCATEN steeds de mogelijkheid bieden om de gegeven toestemming terug in te trekken, mocht dat eventueel nodig zijn.

8.    WIJZIGINGEN
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy, die op constante wijze gepubliceerd staat op onze website, na te lezen op eventuele wijzigingen.
 

1 “WAETERINCKX VANSTEENKISTE Advocaten” is juridisch samengesteld uit de volgende drie rechtspersonen :
(1) de bvba Advocatenkantoor Patrick Waeterinckx, met ondernemingsnummer BE0860.590.829 en met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Walemstraat 108
(2) de ebvba Vansteenkiste Philippe, met ondernemingsnummer BE0600.887.680 en met maatschappelijke zetel te 9930 Lievegem, Zomerlaan 28
(3) de ebvba Advocatenkantoor Vandeuren, met ondernemingsnummer BE0696.743.971 en met maatschappelijke zetel te 1790 Affligem, Kruisstraat 3

 Laatste update: 10 september 2019