Expertisedomeinen

Wat houden onze 2 expertisedomeinen inzake aansprakelijkheid in?Het ondernemingsstrafrecht

Image
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Het ondernemingsstrafrecht


Het ondernemingsstrafrecht is een onderdeel van het courante bedrijfsleven, zowel in de private als de publieke sector. Strafrecht is prominent aanwezig als bedrijfsrisico.

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan vanuit een dubbele invalshoek in het gedrang komen, enerzijds de fraude (bedrieglijk handelen), en anderzijds de onachtzaamheid (gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid).

Steeds weer toont de actualiteit de gevaren die leidinggevenden lopen indien zij of leden van hun organisatie de voorschriften van een bepaalde wetgeving niet naleven.

Niettemin komt een effectieve strafrechtelijke vervolging voor sommige bedrijfsleiders toch nog als een grote verrassing. Die vaststelling geldt vooral wanneer de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voortvloeit uit wetsovertredingen die door een leidinggevende werden begaan zonder dat deze zich daadwerkelijk bewust was van die inbreuk, laat staan de bedoeling had ze te plegen. Of nog, wanneer hij of zij de strafrechtelijke gevolgen op zich moet nemen voor handelingen – daden of nalatigheden – die materieel door medewerkers werden gesteld.


Image

Ons team helpt ondernemingen en hun leidinggevenden hun strafrechtelijke risico’s te beheersen en staat hen bij wanneer ze betrokken raken in een strafrechtelijk geschil, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Image

Wij staan dus garant voor een doorgedreven specialisatie inzake aansprakelijkheid in de brede zin van het woord.

Lees meer

Civielrechtelijke aansprakelijkheid


Zowel preventief als curatief is deskundig management van (potentiële) civielrechtelijke aansprakelijkheid van wezenlijk belang.

U kan hierbij niet enkel een beroep doen op ons team in geval van klassieke (buiten)contractuele aansprakelijkheidszaken of dossiers van afhandeling van lichamelijke schade, maar o.a. ook bij aansprakelijkheidsgeschillen in bouwzaken, bij arbeidsongevallen, bij commerciële schadedossiers, enz. Tevens hebben wij een bijzondere expertise opgebouwd inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Wij staan dus garant voor een doorgedreven specialisatie inzake aansprakelijkheid in de brede zin van het woord.

Last but not least is een belangrijk aspect van het risico de tijdelijke of definitieve discontinuïteit van ondernemingen/organisaties. Ook het beheersen van dit risico vereist een juridische expertise waarvoor u bij ons terecht kan. Ons kantoor verleent meer bepaald bijstand rond faillissementen, gerechtelijke reorganisaties, collectieve schuldenregelingen, uitwinnen van zakelijke zekerheden, beslag, gerechtelijke vereffening en verdeling, vorderingen tegen rechtshandelingen die schuldeisers benadelen, …


Contacteer ons